کنجد سودانی بدون پوست
کنجد سودانی بدون پوست کنجد سودانی بدون پوست با عناوین دیگری همچون کنجد سودانی پوست کنده و کنجد ارده سودانی شناخته می شود. این کنجد برای تولید ارده بسیار مناسب می باشد. بیشتر...
کنجد پوست کنده افغانی
کنجد پوست کنده افغانی کنجد پوست کنده افغانی با عناوین دیگری همچون (کنجد بدون پوست افغانی) و (کنجد افغانی ارده ای) یا (کنجد ارده افغان) شناخته می شود. کنجد افغان به حال بیشتر...
کنجد پوست کنده پاکستانی
کنجد پوست کنده پاکستانی کنجد پوست کنده پاکستانی با عناوین دیگری همچون (کنجد بدون پوست پاکستانی) (کنجد پاکستانی ارده ای) (کنجد ارده پاکستانی) شناخته می شود که رنگ آن طلایی می بیشتر...