کنجد پوست کنده پاکستانی
کنجد پوست کنده پاکستانی کنجد پوست کنده پاکستانی با عناوین دیگری همچون (کنجد بدون پوست پاکستانی) (کنجد پاکستانی ارده ای) (کنجد ارده پاکستانی) شناخته می شود که رنگ آن طلایی می بیشتر...