کنجد میمنه بوجار شده
کنجد میمنه بوجار شده کنجد میمنه بوجار شده با عناوین دیگری مانند کنجد میمنه دوبوجار یا کنجد میمنه فوق بوجار نیز شناخته می شود. کنجد میمنه بوجار شده درواقع نوع تمیز شده بیشتر...
کنجد میمنه شسته شده
کنجد میمنه شسته شده کنجد میمنه شسته شده مناسب افراد و کارگاه هایی است که کنجد را به صورت حاضر و آماده می خواهند روغنگیری کنند. کنجد میمنه به حال خود بیشتر...