کنجد میمنه بوجار شده
کنجد میمنه بوجار شده کنجد میمنه بوجار شده با عناوین دیگری مانند کنجد میمنه دوبوجار یا کنجد میمنه فوق بوجار نیز شناخته می شود. کنجد میمنه بوجار شده درواقع نوع تمیز شده بیشتر...