کنجد سیاه
کنجد سیاه کنجد سیاه که معمولا از کشورهای همسایه ایران نظیر افغانستان و پاکستان وارد می شود، در ایران مصارف فراوانی دارد. از جمله مصارف آن در نانوایی ها، نان فانتزی بیشتر...