کنجد سودانی
کنجد سودانی کنجد سودانی برای تولید ارده بسیار مناسب می باشد. کنجد سودان به دلیل بازدهی بالایی که پس از پوستگیری دارد در بین عصاران و فعالان این صنعت بسیار پرطرفدار بیشتر...