کنجد افغانی به حال خود
کنجد افغانی به حال خود کنجد افغانی به حال خود با عناوین دیگری همچون (کنجد بوجار افغانستان) (کنجد یک بوجار افغانستان) شناخته می شود. این کنجد تنها در افغانستان بوجار شده است بیشتر...