کنجد ارده میمنه
کنجد ارده میمنه کنجد ارده میمنه با عناوین دیگری نیز شناخته می شود. مانند کنجد میمنه بدون پوست یا کنجد میمنه پوست کنده. برای تولید کنجد ارده میمنه، ابتدا کنجد میمنه به بیشتر...
کنجد نیجریه
کنجد نیجریه کنجد نیجریه برای روغنگیری، پوستگیری و تولید ارده بسیار مناسب می باشد. کنجد نیجریه به دلیل بازدهی بالایی که پس از پوستگیری دارد و همچنین قیمت بسیار مناسب نسبت بیشتر...
کنجد سودانی بدون پوست
کنجد سودانی بدون پوست کنجد سودانی بدون پوست با عناوین دیگری همچون کنجد سودانی پوست کنده و کنجد ارده سودانی شناخته می شود. این کنجد برای تولید ارده بسیار مناسب می باشد. بیشتر...
کنجد پوست کنده پاکستانی
کنجد پوست کنده پاکستانی کنجد پوست کنده پاکستانی با عناوین دیگری همچون (کنجد بدون پوست پاکستانی) (کنجد پاکستانی ارده ای) (کنجد ارده پاکستانی) شناخته می شود که رنگ آن طلایی می بیشتر...