کنجد نیجریه
کنجد نیجریه کنجد نیجریه برای روغنگیری، پوستگیری و تولید ارده بسیار مناسب می باشد. کنجد نیجریه به دلیل بازدهی بالایی که پس از پوستگیری دارد و همچنین قیمت بسیار مناسب نسبت بیشتر...