مغز آفتابگردان شکسته
مغز آفتابگردان شکسته مغز آفتابگردان شکسته به دلیل خرد بودن و شکسته بودن و ظاهر نامناسب برای مصارف آجیلی و بسته بندی مناسب نمی باشد. از این نوع مغز تنها برای بیشتر...