کنجد میمنه شسته شده
کنجد میمنه شسته شده کنجد میمنه شسته شده مناسب افراد و کارگاه هایی است که کنجد را به صورت حاضر و آماده می خواهند روغنگیری کنند. کنجد میمنه به حال خود بیشتر...