کنجد ارده میمنه
کنجد ارده میمنه کنجد ارده میمنه با عناوین دیگری نیز شناخته می شود. مانند کنجد میمنه بدون پوست یا کنجد میمنه پوست کنده. برای تولید کنجد ارده میمنه، ابتدا کنجد میمنه به بیشتر...
کنجد سودانی بدون پوست
کنجد سودانی بدون پوست کنجد سودانی بدون پوست با عناوین دیگری همچون کنجد سودانی پوست کنده و کنجد ارده سودانی شناخته می شود. این کنجد برای تولید ارده بسیار مناسب می باشد. بیشتر...
کنجد پوست کنده افغانی
کنجد پوست کنده افغانی کنجد پوست کنده افغانی با عناوین دیگری همچون (کنجد بدون پوست افغانی) و (کنجد افغانی ارده ای) یا (کنجد ارده افغان) شناخته می شود. کنجد افغان به حال بیشتر...