روغن کنجد
روغن کنجد روغن کنجد استحصال شده از کنجد افغانی و پاکستانی می باشد که در این مجموعه به فروش می رسد. این روغن ها با دستگاه فیلتر پرس، فیلتر شده اند بیشتر...