کنجد پاکستانی شسته شده
کنجد پاکستانی شسته شده کنجد پاکستانی شسته شده مناسب افراد و کارگاه هایی است که کنجد را به صورت حاضر و آماده می خواهند روغنگیری کنند. کنجد پاکستانی به حال خود ابتدا بیشتر...