کنجد پاکستانی دوبوجار
کنجد پاکستانی دوبوجار کنجد پاکستانی دوبوجار (کنجد پاکستانی بوجار شده) یا (کنجد پاکستانی فوق بوجار) نوع تمیز شده کنجد پاکستانی به حال خود می باشد که پس از ورود به ایران بیشتر...