آدرس:

مشهد، بلوار توس، توس ۳۳، شکری ۱۲

تلفن:
051-37607884

موبایل:
0915-4486257

ایمیل:
info[at]irkonjed.com

امیر قربانی

 

iran_konjedoilseeds